Kamerabevakning

Som kamerabevakning räknas all bevakning som bedrivs med en teknisk/optisk enhet. Det innebär att alla typer av kameror som kan ta upp bildmaterial ingår i begreppet. Reglerna för kamerabevakning gäller så fort en fast monterad kamera används, det vill säga spelar in bildmaterial. Bildmaterial, som innehåller en identifierad eller identifierbar fysisk person, är personuppgifter och ska behandlas enligt samma regler som andra personuppgifter.

Ett uttalat syfte med reglerna om kamerabevakning är att förenkla och underlätta sådan bevakning. Bakom detta syfte finns ett ökat behov av kamerabevakning och ett erkännande av dess positiva brottsförebyggande och brottsutredande effekter. Samtidigt beaktas alltid den enskildes intresse av personlig integritet.

Kommunfastighet har i dagsläget ett antal portabla kameraövervakningsutrustningar. Dessa monteras på prioriterade platser och används endast i de fall då övriga resurser/åtgärder är uttömda.

Kamerabevakning får endast äga rum om det finns en laglig grund för bevakningen.

Den lagliga grunden för kamerabevakning är intresseavvägning. Bevakningen är således tillåten om den är nödvändig för ändamål som rör ett berättigat intresse, såvida inte den enskildes intresse av skydd för den personliga integriteten väger tyngre.

Upplysning om att kamerabevakning sker lämnas genom tydlig skyltning på respektive kamerabevakad plats.

Filmen bevaras inte längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med bevakningen. Kommunfastighet lagrar filmer maximalt fyra veckor, därefter raderas materialet. I särskilda fall kan filmen från bevakningskamerorna lagras längre än fyra veckor. En längre lagringstid kan vara motiverad om det är nödvändigt för att ta tillvara ett rättsligt anspråk eller uppfylla en rättslig förpliktelse. Det kan exempelvis röra sig om att filmen behövs för att kunna begära skadestånd för skadegörelse, för att anmäla ett brott eller för att polisen begär att få ta del av filmen som bevis i en pågående utredning. När filmmaterialet inte längre behövs för något av dessa syften raderas den.

Om du har några frågor får du gärna kontakta oss genom att ringa 016-16 75 00 eller skicka e-post till kommunfastighet@kfast.se .