Skolbyggnad i ljust tegel samt skolgård

Fristadsskolan | Ombyggnad och renovering

I mitten av augusti 2022 påbörjade Kfast ombyggnaden av Fristadsskolan. Arbetet kommer att utföras i etapper och beräknas ta två år.

Ombyggnaden är omfattande och innebär att både skolbyggnaden i rött tegel samt Västra folkskolan, där Komvux tidigare huserade ska renoveras.

I den långsmala skolbyggnaden i rött tegel mittemot S:t Eskils huvudbyggnad byggs matsalen om samtidigt som Eskils elever får en ny matsal i våningen ovanför. Köket kommer byggas om helt och få en ny maskinpark. Vidare ska värme, vatten och avlopp byggas om och alla fönster ska bytas ut. Det blir solceller på taket och vid gaveln mot S:t Eskil byggs det nya trapphuset.

Exteriört blir det inte så stor synlig skillnad förutom ett nytt trapphus och en hiss för Västra folkskolan. Invändigt däremot sker en stor renovering. Alla stammar ska bytas, det blir ny ventilation, nya toalettrum och det ska byggas moderna specialsalar och hemklassrum.

Till höstterminen 2024 kommer elever och personal kunna flytta in i nyrenoverade och ändamålsenliga moderna skollokaler.

Vi skapar en attraktiv skolgård tillsammans med elever

En stor satsning görs också för att skapa en attraktiv utemiljö på den yta som tidigare var en bilparkering. Kfast kommer ta vara på elevernas idéer och synpunkter för utformningen av den nya skolgården genom olika workshops.

Vid sidan av skolombyggnaderna ska Smedjegatans sträckning mellan skolbyggnaderna göras om.