Skolbyggnad i ljust tegel samt skolgård

Fristadsskolan | Ombyggnad och renovering

I mitten av augusti 2022 påbörjar Kfast ombyggnaden av Fristadsskolan. Då kommer byggstaket sättas upp och inredning kan börja rivas.

Ombyggnaden är omfattande och innebär att Västra folkskolan, där Komvux tidigare huserade, ska totalrenoveras. Arbetet kommer att utföras i etapper och beräknas ta två år.

Exteriört blir det inte så stor synlig skillnad förutom ett nytt trapphus och en hiss. Invändigt däremot sker en stor renovering. Alla stammar ska bytas, det blir ny ventilation, nya toalettrum och det ska byggas moderna specialsalar och hemklassrum.

I projektet ingår också den långsmala skolbyggnaden i rött tegel mittemot S:t Eskils huvudbyggnad. Här ska matsalen byggas om samtidigt som Eskils elever får en ny matsal i våningen ovanför. Köket kommer byggas om helt och få en ny maskinpark. Vidare ska värme, vatten och avlopp byggas om och alla fönster ska bytas ut. Det blir solceller på taket och vid gaveln mot S:t Eskil byggs det nya trapphuset.

Till höstterminen 2024 kommer elever och personal kunna flytta in i nyrenoverade och ändamålsenliga moderna skollokaler.

Vi skapar en attraktiv skolgård tillsammans med elever

En stor satsning görs också för att skapa en attraktiv utemiljö på den yta som tidigare var en bilparkering. Kfast kommer ta vara på elevernas idéer och synpunkter för utformningen av den nya skolgården genom olika workshops.

Vid sidan av skolombyggnaderna ska Smedjegatans sträckning mellan skolbyggnaderna göras om.