Skissbild framtidens Skogsängen

Skogsängen | planering och förberedelse

Vi förbereder för framtidens Skogsängen

Eskilstuna växer och Skogsängen är en viktig stadsdel för utvecklingen till en ännu mer levande och attraktiv stadsdel.

I Skogsängen planeras för nya bostäder längs Stenkvistavägen och Kälkbacksvägen. På sikt finns också planer att utöka Kälkbacksvägens förskola. Eskilstuna kommun vill skapa förutsättningar för ökad trygghet och trivsel i stadsdelen. Totalt planeras för cirka 300 nya bostäder i form av främst flerbostadshus.

Just nu pågår detaljplanearbeten och nästa steg är att genomföra en markundersökning för att kunna säkerställa grundläggning av planerade byggnader.

Kfast arbetar tillsammans med byggentreprenören NCC och Eskilstuna Kommun med att förbereda för framtidens Skogsängen. På kommunens websidor om stadens utveckling kan du läsa mer om planerna för framtidens Skogsängen.

Vad sker i närtid?

Markundersökning genomförs vecka 8, 2023 – parkeringsplatser berörs

Under vecka 8, den 20-25 februari 2023, kommer en geoteknisk undersökning samt en markmiljöundersökning genomföras där markmiljöprover ska tas på parkeringen i Skogsängen.

Arbetet med att ta markmiljöprover är planerat att pågå mellan klockan 08.00-17.00,
måndag – fredag i vecka 8.

Markundersökningen utförs för att kunna säkerställa grundläggning av planerade byggnader med lämpliga grundläggningsmetoder.

Markundersökningarna kommer att påverka tillgången till cirka 10 parkeringsplatser under ovan nämnda tider. De personer som har parkeringar som berörs kontaktas personligen.

Av säkerhetsskäl kommer området närmast runt borrmaskinen att spärras av så att personer och bilar inte kan komma för nära när arbetet är i gång.

Vad innebär markundersökningen?
Runt om och på befintlig parkeringsyta i Skogsängen kommer det borras ett 20-tal små hål i marken för att ta jordprover. Vi kommer också undersöka djup till berggrunden inför grundläggning av planerade byggnader. Borrhålen är endast cirka 3-5 centimeter breda och försvinner sedan av sig själva. Maskinen bullrar när man borrar i berg.

Planerad arbetsordning för vecka 8, 20-25 februari 2023
Kartan nedan visar i vilken ordning markproverna planeras att tas. De orangea markeringarna visar ungefärlig placering av borrpunkterna. Planeringsordningen kan komma att justeras.