Medarbetare håller i en telefon

Allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen är en garanti för insyn i riksdagens, regeringens och myndigheternas arbete. Den står skriven i tryckfrihetsförordningen, en av grundlagarna, och innebär att alla har rätt att ta del av handlingar som är offentliga. Kfast är ett kommunalägt bolag och är utifrån offentlighetsprincipen att betrakta som en myndighet.

Var och en har rätt att vända sig till en myndighet och begära ut en allmän handling.

Det här är en allmän handling

Uppgifter i handlingar som inte är offentliga

I offentlighets- och sekretesslagen finns bestämmelser som begränsar rätten till insyn. Det finns bland annat bestämmelser som skyddar enskilda människors personliga eller ekonomiska förhållande.

Minnesanteckningar, utkast och arbetsmaterial är inte en allmän handling. Inte heller anses ett e-post meddelande som skickas mellan arbetskollegor vara allmän.

Så här begär du ut en allmän handling

För att begära ut en handling som är allmän behöver du ta kontakt med Kfast. Det kan du göra genom att ringa in, skicka ett brev, genom att maila eller besöka vårt Kundcenter.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 016-16 75 00
Mailadress: info@kfast.se
Postadress: Eskilstuna kommunfastigheter AB, 631 86 Eskilstuna
Besöksadress: Munktellstorget 2, 633 43 Eskilstuna

För att vi ska kunna ge dig så snabb service som möjligt är det bra om du kan precisera din begäran. Exempel på information som kan vara bra att ta med är:

När en handling begärs ut har du rätt att vara anonym och man behöver inte heller berätta varför handlingen begärs ut. Enklast begär du ut en handling anonymt genom att besöka vår reception. I de fall du vill begära ut en handling anonymt genom mail eller brev. Glöm inte att all inkommande post, samt informationen i den, blir allmän handling.

Du har rätt att ta del av allmänna handlingar avgiftsfritt genom att besöka vår reception. Om du vill ha kopior av allmänna handlingar kan det innebära en avgift.

Avgift

Kfast tar, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut, ut en avgift för kopior och utskrifter av allmänna handlingar. Vilka avgifter det är kan ni läsa mer om på Eskilstuna kommuns hemsida.

Utlämnande

En begäran om utlämnande av allmänna handlingar ska hanteras skyndsamt. I de fall en begäran är omfattande eller innefattar komplicerade sekretessbedömningar så kan hanteringen i praktiken leda till en fördröjning i utlämnandet. Det finns ingen tidsbestämd gränd för utlämnandet, men generellt sätt ska det ta högst någon eller några dagar.

Ett utlämnande kan ske fysiskt eller digitalt. Digitala utlämningar är inte möjliga i de fall innehållet i handlingen strider mot dataskyddsförordningen (GDPR).

Beslut och överklagande

Om du är missnöjd med hanteringen av din begäran eller om din rätt att ta del av allmänna handlingar har begränsats på ett sätt som du inte är nöjd med har du rätt att begära att få ett överklagbart beslut med motivering.  Beslutet ska ha en hänvisning med information om hur beslutet kan överklagas.