Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Powered by Google Translate

Kamerabevakning

En trygghetsskapande åtgärd kan vara kamerabevakning. Kfast har ett antal portabla kameraövervakningsutrustningar. Upplysning om att kamerabevakning sker lämnas genom tydlig skyltning på respektive kamerabevakad plats. Dessa monteras på prioriterade platser och används endast i de fall då övriga resurser/åtgärder är uttömda. Kamerabevakning får endast äga rum om det finns en laglig grund för bevakningen.

Vad räknas som kamerabevakning?

Som kamerabevakning räknas all bevakning som bedrivs med en teknisk/optisk enhet. Det innebär att alla typer av kameror som kan ta upp bildmaterial ingår i begreppet. Reglerna för kamerabevakning gäller så fort en fast monterad kamera används, det vill säga spelar in bildmaterial. Bildmaterial, som innehåller en identifierad eller identifierbar fysisk person, är personuppgifter och ska behandlas enligt samma regler som andra personuppgifter.

Vad krävs för kamerabevakning?

Ett uttalat syfte med reglerna om kamerabevakning är att förenkla och underlätta sådan bevakning. Bakom detta syfte finns ett ökat behov av kamerabevakning och ett erkännande av dess positiva brottsförebyggande och brottsutredande effekter. Samtidigt beaktas alltid den enskildes intresse av personlig integritet. Kamerabevakning får endast äga rum om det finns en laglig grund för bevakningen. Den lagliga grunden för kamerabevakning är intresseavvägning. Bevakningen är således tillåten om den är nödvändig för ändamål som rör ett berättigat intresse, såvida inte den enskildes intresse av skydd för den personliga integriteten väger tyngre.

Hur länge sparas kamerabevakningen?

Det finns ingen bestämd tidsgräns för hur länge det är tillåtet att bevara inspelat material från bevakningskamerorna. Kfast bevarar inte inspelat material längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med bevakningen. Som regel en kort lagringstid om någon till några dagar. Vid helger och semester kan lagringstiden förlängas något. En kort bevarandetid minimerar risken för otillåten behandling av personuppgifter, samtidigt som materialet behöver finnas tillgänglig för granskning under en rimlig tid. Ibland kan inspelat material lagras i längre perioder, några veckor upp till två månader. En längre lagringstid är motiverad om det är nödvändigt för att ta tillvara ett rättsligt anspråk eller uppfylla en rättslig förpliktelse. Det kan exempelvis röra sig om att filmen behövs för att kunna begära skadestånd för skadegörelse, för att anmäla ett brott eller för att polisen begär att få ta del av filmen som bevis i en pågående utredning. När det inspelade materialet inte längre behövs för något av dessa syften raderas det.

Om du har några frågor får du gärna kontakta oss genom att ringa 016-16 75 00 eller skicka e-post till info@kfast.se